Điều lệ Công ty cổ phần Bến xe Huế năm 2015

Điều lệ doanh nghiệp công ty là một hợp đồng nhiều bên (các thành viên/cổ đông) dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận để quy định về quyền & nghĩa vụ của các bên, tổ chức quản lý, hoạt động của công ty. Điều lệ doanh nghiệp không được trái với quy định của pháp luật.

Sau khi chính thức hoạt động qua mô hình cổ phần hóa từ ngày: 29/10/2015 Công ty cổ phần Bến xe Huế hiện đang hoạt động theo bản điều lệ Công ty đính kèm, chi tiết tải tại đây./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp