Ngày 25/5, hạn cuối đăng ký tiêm chủng vắc xin Covid-19 lần thứ 4

Theo thông báo số 17/TB-HCTH ngày 19 tháng 05 năm 2022 của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Công ty cổ phần Bến xe Huế về việc đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ 4, thời hạn đăng ký tiêm chủng cho CBCNV Công ty là vào ngày mai: 25/05/2022.

Chi tiết thông báo số 17/TB-HCTH ngày 19/05/2022.

Đề nghị các phòng, ban và các Bến lưu ý để lập danh sách phù hợp nội dung trong thông báo gửi về bộ phận Văn thư theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Hoặc liên hệ qua số điện thoại liên hệ: 0234. 3831068. Trân trọng./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 088941080
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp