Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch TMĐT

Công ty cổ phần Bến xe Huế cam kết bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam của các Chủ thể quyền theo các quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ. Cụ thể, đưa ra Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch TMĐT benxehue.vn như sau:

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Quy trình phối hợp với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát, gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Việc xử lý các khiếu nại yêu cầu xử lý hành vi bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được Sàn Bến xe Huế thực hiện như sau:

a. Đối với khiếu nại về hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc khiếu nại về hàng giả, trong thời hạn 07 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ thể quyền và nếu Chủ thể quyền cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm quyền của Bên bị khiếu nại. Sàn Bến xe Huế sẽ thực hiện các biện pháp xử lý hành vi vi phạm của Bên bị khiếu nại theo quy định hiệu lực của Nhà nước, đăng bán có chứa yếu tố vi phạm sẽ bị ẩn hoặc xóa tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của hành vi. Sàn Bến xe Huế sẽ thông báo cho Chủ thể quyền về kết quả xử lý trong thời hạn 03 – 05 ngày kể từ ngày Sàn Bến xe Huế thực hiện biện pháp xử lý đối với Bên bị khiếu nại. Bên bị khiếu nại có quyền yêu cầu Sàn Bến xe Huế xem xét lại quyết định xử lý theo quy định.

b. Dù khiếu nại với bất cứ lý do gì, trong trường hợp Chủ thể quyền chưa cung cấp đầy đủ tài liệu như được quy định của Nhà nước, trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ thể quyền, Sàn Bến xe Huế sẽ thông báo và yêu cầu Chủ thể quyền bổ sung thông tin, tài liệu như đã hướng dẫn.

i. Trong trường hợp chủ thể quyền bổ sung đủ thông tin, tài liệu và đáp ứng yêu cầu tại điểm a nêu trên thì Sàn Bến xe Huế sẽ thực hiện biện pháp như được nêu tại Điểm a.

ii. Trong trường hợp chủ thể quyền không bổ sung đủ thông tin, tài liệu thì việc xử lý yêu cầu của Chủ thể quyền sẽ bị tạm đình chỉ cho đến khi Chủ thể quyền bổ sung đủ thông tin, tài liệu.

iii. Trong trường hợp chủ thể quyền bổ sung thông tin, tài liệu nhưng vẫn không đáp ứng với hướng dẫn, chính sách của Sàn Bến xe Huế thì Sàn Bến xe Huế sẽ yêu cầu Chủ thể quyền thực hiện bổ sung thêm một lần nữa. Trong trường hợp Chủ thể quyền vẫn không đáp ứng với các hướng dẫn, chính sách của Sàn Bến xe Huế thì Sàn Bến xe Huế sẽ chấm dứt xử lý yêu cầu của Chủ thể quyền. Việc xử lý yêu cầu của Chủ thể quyền (nếu chủ thể quyền tiếp tục có yêu cầu) sẽ được coi là yêu cầu mới và Chủ thể quyền phải thực hiện lại các thủ tục như ban đầu.

c. Đối với khiếu nại về hàng giả, trường hợp Chủ thể quyền đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu nhưng chưa đủ để chứng minh hành vi vi phạm của Bên bị khiếu nại, trong thời hạn 7 ngày làm việc, Sàn Bến xe Huế sẽ thông báo cho bên Bị khiếu nại để yêu cầu Bên bị khiếu nại cung cấp tài liệu, thông tin chứng minh Bên bị khiếu nại tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Bên bị khiếu nại có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu trong thời hạn do Sàn Bến xe Huế quy định.

-    Trong trường hợp Bên bị khiếu nại có cung cấp nhưng không đủ để chứng minh Bên bị khiếu nại không thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc không cung cấp đủ thông tin, tài liệu trong thời hạn do Sàn Bến xe Huế yêu cầu thì Bên bị khiếu nại sẽ bị Sàn Bến xe Huế áp dụng biện pháp xử lý vi phạm như được quy định còn hiệu lực của Nhà nước ban hành. Đăng bán có chứa yếu tố vi phạm sẽ bị ẩn hoặc xóa tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Sàn Bến xe Huế sẽ thông báo cho chủ thể quyền về kết quả xử lý.

-    Trong trường hợp Bên bị khiếu nại cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Bên bị khiếu nại không thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Sàn Bến xe Huế sẽ từ chối yêu cầu của Chủ thể quyền và thông báo cho Chủ thể quyền về kết quả xử lý.

-   Trong trường hợp tài liệu, chứng cứ của Bên bị khiếu nại cũng như tài liệu chứng cứ của Chủ thể quyền cung cấp không đủ để Sàn Bến xe Huế đưa ra kết luận hoặc mặc dù Bên bị khiếu nại cung cấp được chứng cứ, tài liệu nhưng Chủ thể quyền vẫn khẳng định các tài liệu, chứng cứ không hợp lệ mà Sàn Bến xe Huế không có đủ chuyên môn hay căn cứ xác đáng để kết luận, thì Sàn Bến xe Huế sẽ yêu cầu Chủ thể quyền và Bên bị khiếu nại giải quyết vụ việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.   

Lưu ý: Trong trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp cần nhiều thời gian để xử lý, giải quyết vụ việc, thì Sàn Bến xe Huế sẽ thông báo cho Chủ thể quyền và Bên bị khiếu nại về thời gian cho từng vụ việc cụ thể./.

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?